Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

I. Bevezetés, a szabályzat célja és hatálya
Bevezetés
Adatkezelő szervezet neve: Creative Ways Hungary Kft.
Székhelye: 1039 Budapest Királyok útja 291.
Elérhetőségei: +3630/8890246; info@pro-marketing.hu;
Képviseletre jogosult neve, elérhetőségei: Hatem Marwan Thomas
Az Adatkezelő jelen adatvédelmi szabályzatban („Szabályzat”) ismerteti, hogy miként gyűjti,
használja, tárolja, adja át vagy továbbítja ügyfelei és partnerei személyes adatait. Adatkezelő
kijelenti, hogy jelen Szabályzat mindenben megfelel a hatályos adatvédelmi szabályoknak és
irányelveknek.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által végzett valamennyi adatkezelés esetén irányadó.
Adatkezelő bármikor jogosult a Szabályzatot és annak bármely mellékletét egyoldalúan
módosítani, mely változásról partnereit honlapján tájékoztatja.
Amennyiben az Adatkezelő bármely adatkezelése kapcsán kérdés merülne fel, úgy a feltüntetett
elérhetőségek bármelyikén az Adatkezelő a jogszabályi keretek között az igénylő részére
tájékoztatást nyújt.
A Szabályzat és annak mellékletei 2020. április 01. napjával lépnek hatályba, és mindaddig
változatlanul alkalmazandó, ameddig azt Adatkezelő meg nem változtatja.
A jelen adatvédelmi szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások
függvényében, de minimum évente történik.
A Szabályzat célja és hatálya
Jelen adatvédelmi szabályzat célja az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját
rögzítő belső szabályok megállapítása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) által
meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával. A rendelkezések
érvényesítésével az Adatkezelő valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele
során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az
érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.
Oldal: 5 / 28
Az Adatkezelő jelen szabályzat elfogadásával deklarálja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – továbbiakban „Rendelet” – 5.
cikkében foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.
Jelen szabályzat célja továbbá a honi adatvédelmi szabályozásnak történő megfelelés is, mely
keretében jelen szabályzat eleget kíván tenni az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
rendelkezéseinek. A Szabályzat és annak mellékletei megalkotása során az Adatkezelő
tekintettel volt valamennyi hatályos jogszabályi rendelkezésre, melynek betartása az
adatvédelmi szabályok szempontjából releváns.
Jelen Szabályzat személyi hatálya az Adatkezelőre és azon természetes személyekre terjed ki,
akik vonatkozásában az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége megvalósul. A jelen
Szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira
irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan adatkezelésre, amely jogi személyekre,
illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak
létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére
vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az
egyesülés és az alapítvány.
Jelen szabályzat időbeli hatálya a hatályba lépésének napjától esetleges további rendelkezésig,
vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.
II. Fogalom-meghatározások
„személyes adat” és „érintett”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ („személyes adat”); azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előre jelzésére használják;
Oldal: 6 / 28
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet
kapcsolni;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális avagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében és érdekében, (az adatkezelő utasításai és),
az adatkezelővel kötött szerződés rendelkezései szerint személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt
a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi
állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes
személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé
teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy
a daktiloszkópiai adat;
Oldal: 7 / 28
„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról;
„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is.
III. Alapelvek
Jelen pont rögzíti azokat az elveket, melyeket Adatkezelő az adatkezelése teljes időtartama és
minden egysége során szem előtt tart. Az alapelvek olyan szabályok és zsinórmérték, mely az
adatkezelés egészét átfogja és meghatározza.
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból és jogalapból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető.
2. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas.
3. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
4. Az Adatkezelő rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat a 1085 Budapest, Horánszky
u. 13. szám alatt tárolja elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú
dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen
rendelkezés valamennyi, az Adatkezelő által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói
tevékenység tekintetében érvényes.
5. Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
6. Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz
kötöttség), az adatkezelés céljának megvalósulását követően az adaton adatkezelési
tevékenységet nem végez.
7. Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan,
kizárólag a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az Adatkezelő
nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához
feltétlenül szükséges.
8. Az Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. Az Adatkezelő minden észszerű
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
9. Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,
figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott
tárolhatóság).
Oldal: 8 / 28
10. Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja
a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).
11. Az Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá
igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében az Adatkezelő gondoskodik
a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének
folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról,
kiegészítéséről. Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására
szükség esetén dokumentációt készít.
IV. Az adatkezelés jogalapja
Jelen pont röviden és a lényeget kiemelve bemutatja, hogy az Adatkezelő (és bármely
vállalkozás) adatkezelése mikor lehet jogszerű. Az adatkezelés jogszerűségének
megállapításához szükség van egy vagy több jogalapra, azaz olyan eseményre/jogszabályi
rendelkezésre/körülményre/felhatalmazásra, mely az adatkezelést a jogszabályok erejénél
fogva jogszerűvé teszi. A következőekben ezen jogalapokat mutatjuk be röviden.
1. Az érintett hozzájárulása
– A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy
valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
– Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak
kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, az Adatkezelő internetes weboldalán megvalósított kifejezett
magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat
hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedettel is, amely az
adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett
kezeléséhez egyértelműen jelzi.
– A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.
– A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed.
– Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési
célra vonatkozóan kifejezetten meg kell adni.
– Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek
egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás
igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.
– Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás
visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
Oldal: 9 / 28
2. Szerződés teljesítése
– Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
– A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti
hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.
3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
– Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az
érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
– Az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.
– Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése végett feltétlenül szükséges.
4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtása, vagy az adatkezelő illetőleg egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítése.
– Az Adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy
valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az
érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az
Adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről
lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az
Adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az Adatkezelő ügyfele vagy
annak alkalmazásában áll.
– A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell
vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és
azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet
sor.
– Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az Adatkezelő érdekével
szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az
érintettek nem számítanak további adatkezelésre.
V. Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk
Alapvetésként rögzíthető, hogy az Adatkezelő az érintett természetes személy személyes adatait
az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, a szolgáltatások megfelelő
színvonalú nyújtásához és az érintett ezek során tapasztalt élményének javítása érdekében
kezeli, használja.
Az Adatkezelő különösen az alább felsorolt tevékenységek kapcsán és esetekben végez
adatkezelést:
Oldal: 10 / 28
– a www.goldenbrothers.hu weboldal működtetésével kapcsolatos tevékenység és
szolgáltatásnyújtás során megvalósuló adatkezelés (látogatókkal kapcsolatos adatkezelés,
regisztráció, hírlevél);
– az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során megvalósuló adatkezelés (jogi kötelezettségen
alapuló adatkezelés, kapcsolattartás, szerződések teljesítése);
– munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő adatkezelés.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. Amennyiben bármely érintettnek az
adatkezeléssel kapcsolatos kérdése merül fel, úgy az Adatkezelőt a jelen Szabályzat I. pontjában
jelölt elérhetőségek valamelyikén keresheti meg. Megkeresés esetén az Adatkezelő a jelen
Szabályzatban jelöltek (lsd. „Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás”) szerint jár el.
A jelen pontban jelölt tevékenységek kapcsán megvalósuló adatkezelések részletes szabályait
(különösen: kezelt adatok köre, adatkezelés célja és jogalapja, adatkezelés időtartama) a jelen
Szabályzat lentebb kifejtett pontjaiban meghatározott általános rendelkezések, illetőleg a jelen
Szabályzat mellékletét képező – az egyes tevékenységek során megvalósuló adatkezelések
részletszabályait tartalmazó – tájékoztatók határozzák meg. A részletszabályokat tartalmazó
tájékoztatókban külön meg nem határozott szabályok esetén a jelen Szabályzat általános
érvényű rendelkezései az irányadóak. A jelen Szabályzatot és az egyes tájékoztatókat minden
esetben együttesen, azokat egymással összhangban és egymást kiegészítve kell értelmezni és
alkalmazni. Egyik a másiktól el nem választható.
VI. Az Adatkezelő által működtetett weboldallal kapcsolatos adatkezelés
Ahogyan azt az előző, V. pontban rögzítettük, az Adatkezelő az alábbi weboldalt működteti:
(i) www.goldenbrothers.hu
Az Adatkezelő által a weboldal működtetésével megvalósított adatkezelések köre az alábbiak
szerint határozható meg:
– az oldalakra látogatókkal kapcsolatos adatkezelés („cookie”/süti adatkezelés)
– regisztráció
– hírlevél szolgáltatás
– marketing
– kapcsolatfelvétel
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a weboldalon nem feltétlen valósul meg valamennyi adatkezelési
kör egyidőben. Ennek értelmében előfordulhat, hogy a meglátogatott weboldalon például adott
pillanatban nem lehet regisztrálni. Ilyen esetben természetesen adatkezelés ebben a körben nem
történik, lévén – a példánál maradva – regisztráció sem történhet. Ugyanakkor a megvalósuló
adatkezelésre jelen Szabályzat, és annak elválaszthatatlan részét képező
tájékoztatók/mellékeltek megfelelően irányadók.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen VI. pontban jelölt adatkezelés során megvalósuló
egyes adatkezelések (nevezett adatkezelési körök) speciális-, részletszabályait a jelen
Oldal: 11 / 28
Szabályzat 1. számú mellékletét képező Tájékoztató („Az Adatkezelő által működtetett
weboldallal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató”) tartalmazza. A nevezett tájékoztató a jelen
pont szerinti adatkezelést mutatja be részletesen. A tájékoztatót a jelen Szabályzattal mindenkor
együttesen, összhangban kell értelmezni. A tájékoztatóban nem szabályozott, nem
meghatározott témák vonatkozásában a jelen Szabályzat általános rendelkezései az irányadóak.
VII. Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során megvalósuló adatkezelés
Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során az előző ponton túlmenően is megvalósít
adatkezeléseket. Ezek olyan adatkezelési körök, melyek általánosságban a legtöbb gazdasági
társaság esetén előfordulnak, megvalósulnak. Az általános előfordulás azonban nem jelenti azt,
hogy erről Önöket ne kellene tájékoztatnunk. A jelen pontban említett adatkezelés kapcsán is
igaz, hogy az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi érintett
személyes adata biztonságban legyen, és hogy az ezen adatokkal kapcsolatos adatkezelések is
minden tekintetben megfeleljenek a hatályos adatvédelmi szabályoknak és irányelveknek.
A jelen pont szerinti adatkezelések egyes, külön nevesítésre kerülő/nevesíthető körei:
– jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés
– kapcsolattartás
– szerződések teljesítése
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen VII. pontban jelölt adatkezelés során megvalósuló
egyes adatkezelések (nevezett adatkezelési körök) speciális-, részletszabályait a jelen
Szabályzat 2. számú mellékletét képező Tájékoztató („Az Adatkezelő gazdasági
tevékenységével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató”) tartalmazza. A nevezett tájékoztató a
jelen pont szerinti adatkezelést mutatja be részletesen. A tájékoztatót a jelen Szabályzattal
mindenkor együttesen, összhangban kell értelmezni. A tájékoztatóban nem szabályozott, nem
meghatározott témák vonatkozásában a jelen Szabályzat általános rendelkezései az irányadóak.
VIII. Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő
adatkezelés
Adatkezelő tájékoztatni kívánja az érintetteket arról, hogy főszabály szerint kizárólag kilétének
feltüntetésével együtt tesz közzé álláshirdetéseket.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy pályázati anyagaikat (CV, motivációs levél,
esetleges melléletek és egyéb dokumentumok) azok beérkezésétől számított maximum 6
hónapig tárolja és őrzi meg. A tárolás annak érdekében történik, hogy az érintettek pályázati
anyagait az Adatkezelő munkaerő felvételével kapcsolatos igényei kielégítésére felhasználja.
Ennek értelmében tehát az Adatkezelő az érintett, állás betöltésére jelentkezett jelöltet a
pályázat benyújtását követő maximum 6 hónapig megkeresheti további olyan állásajánlattal,
mely vonatkozásában az érintett jelölt a pozíció betöltésére alkalmas.
Oldal: 12 / 28
Amennyiben valamely érintett nem egy adott meghirdetett pozícióra történő jelentkezés
keretében nyújtja be pályázati anyagát az Adatkezelőhöz, úgy Adatkezelő ésszerű határidőn
belül, maximum 10 munkanapon belül írásbeli megerősítést, hozzájárulást kér a jelentkező
érintettől arra vonatkozóan, hogy a pályázatot és annak kapcsán a jelentkező személyes adatait
a jelen pontban írtak szerint tárolhatja, felhasználhatja. Amennyiben a jelölt határidőn belül
hozzájárulás nem érkezik, hogy az Adatkezelő minden további cselekmény nélkül a pályázatot
és az érintett minden személyes adatát törli a rendszeréből.
Az Adatkezelő, mint (leendő) munkáltató jelen pontban foglaltakról az egyes álláshirdetések
keretében külön is tájékoztatja az érintetteket.
Kijelenthető tehát, hogy a jelen pontban ezidáig rögzített adatkezelés célja az érintettek, mint a
pályázatra jelentkezők/leendő munkavállalók felvétele, a velük történő munkaszerződés
megkötése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre az egyes
álláshirdetések során megjelölt szükséges olyan adatok, melyek a pályázat elbírálása
szempontjából lényegesek (pl.: CV adatai, végzettséget igazoló dokumentumok adatai,
kapcsolattartási adatok, stb.). A személyes adatok címzettjei a munkáltatói jogkör gyakorlója,
az Adatkezelő humánpolitikai feladatot ellátó munkavállaló(i), illetőleg adott esetben a HR
feladatok elvégzésével megbízott, Adatkezelő utasításai szerint eljáró adatfeldolgozó.
A munkavállalókkal kapcsolatos további adatkezelésre (adatkezelési körökre) vonatkozó
speciális-, részletszabályokat a jelen Szabályzat 3. számú mellékletét képező Tájékoztató
(„Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő adatkezeléssel
kapcsolatos adatkezelési tájékoztató”) tartalmazza. A nevezett tájékoztató a jelen pont szerinti
adatkezelést mutatja be részletesen. A tájékoztatót a jelen Szabályzattal mindenkor együttesen,
összhangban kell értelmezni. A tájékoztatóban nem szabályozott, nem meghatározott témák
vonatkozásában a jelen Szabályzat általános rendelkezései az irányadóak. Tájékoztatjuk a T.
Olvasót, hogy a jelen pontban jelölt tájékoztató nem nyilvános.
IX. Az érintett személy jogai
1. (Előzetes) Tájékoztatáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő lényeges információkról.
(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:
a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
Oldal: 13 / 28
e. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha
van ilyen;
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá
a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a
Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas
garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló
módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól;
b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy
az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen
lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
d. az érintett személyes adatok kategóriái;
e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
Oldal: 14 / 28
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli
címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a
személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy
annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1)
bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a
megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
(5) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges
következő kiegészítő információkat:
a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
(6) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet
erről az eltérő célról és a fentebb említett minden releváns kiegészítő információról.
(7) Az (1)–(6) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a. az érintett már rendelkezik az információkkal;
b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89.
cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével
végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében
említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az
adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk
Oldal: 15 / 28
nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak
és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
2. Az érintett hozzáférési joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a. az adatkezelés céljai;
b. az érintett személyes adatok kategóriái;
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát –
kérésre/kérelemre – az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további
másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett
másként kéri.
3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
3.1. A helyesbítéshez való jog
Oldal: 16 / 28
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
(hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
érvényes jogalapja;
c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog)
tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján
(üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás)
tiltakozik az adatkezelés ellen;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;
c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk
(3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek
alapján;
Oldal: 17 / 28
d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat
a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt e címzettek köréről.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett
hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez)
Oldal: 18 / 28
szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
szerződésen alapul; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az
említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
7. A tiltakozáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f)
pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást
is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.
(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan
és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon
alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása
érdekében van szükség.
8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással
járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Oldal: 19 / 28
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet
9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének
a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek
védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti
hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti
e rendeletet.
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap:
http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság
nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
Oldal: 20 / 28
9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül,
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak az e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait.
(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében
eljáró közhatalmi szerve.
10. Korlátozások
(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései
tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben
tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez
szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a. nemzetbiztonság;
b. honvédelem;
c. közbiztonság;
d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás
lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a
közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek
megelőzését;
e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései,
különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi
érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a
népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése,
kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi
feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási
tevékenység;
i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j. polgári jogi követelések érvényesítése.
(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes
rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b. a személyes adatok kategóriáira,
c. a bevezetett korlátozások hatályára,
Oldal: 21 / 28
d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás
megakadályozását célzó garanciákra,
e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak
meghatározására,
f. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe
véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról,
kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az
adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő és valószínűsíthető következményeket, az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
(3) Az érintettet nem kell az (1)-(2) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:
a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az
(1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően
nem valósul meg;
c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását.
(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben
említett feltételek valamelyikének teljesülését.
X. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás
Oldal: 22 / 28
– Az Adatkezelő elkötelezett az érintettek jogainak megóvása mellett. Ennek érdekében minden
tőle telhetőt megtesz, hogy az érintettek jogai a lehető legteljesebb mértékben valósuljanak
meg, és hogy azok ne sérülhessenek.
– Az Adatkezelő elősegíti, hogy bármely érintett nehézség nélkül gyakorolhassa a jogszabályok
és irányelvek által biztosított azon jogait, mely a személyes adatainak védelmét hivatott
biztosítani.
– Az Adatkezelő az érintett jelen szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló
kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll
módjában azonosítani.
– Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további (legfeljebb) két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatni köteles az érintettet.
– Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
– Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
– Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja az érintett számára.
Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű
összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. (A
kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt
terheli.)
XI. Az adatok megismerésére jogosultak köre, és az adatfeldolgozással kapcsolatos
általános szabályok
– Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó
(és a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiosztott) hozzáférési jogosultságokkal rendelkező
munkavállalói, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási
tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az Adatkezelő által
meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.
– Az adatfeldolgozók minden esetben az Adatkezelő érdekében és az ő utasításai szerint
végeznek adatkezelési tevékenységet. Az adatfeldolgozók tehát – ellentétben az Adatkezelővel
– nem hozhatnak önálló döntést az adatkezeléssel kapcsolatban. Az adatfeldolgozók az
Adatkezelőtől kapott személyes adatokat saját célra nem használhatják fel.
– Az Adatkezelő köteles ellenőrizni az adatfeldolgozók munkáját.
– Bármely adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak akkor jogosult, ha ehhez
az Adatkezelő előzetesen írásban hozzájárult.
Oldal: 23 / 28
– Adatkezelő rögzíti, hogy különösen az alább felsorolt esetekben, célok megvalósítása
érdekében alkalmaz külső adatfeldolgozót:
(i) internetes weboldalak üzemeltetése, karbantartása, tárhely-szolgáltatás, hírlevél-
szolgáltatás
(ii) adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, számlázó szoftver szolgáltatás,
könyvelés és bérszámfejtés
– Az Adatkezelő által bármely tevékenysége ellátáshoz igénybe vett adatfeldolgozók felsorolása
külön dokumentumban, a jelen Szabályzat 4. számú mellékletét képező dokumentumban
található („Adatfeldolgozók nyilvántartása”).
XII. Az Adatkezelő Vállalkozás által, működése körében ellátott adatfeldolgozói
tevékenység
– Az Adatkezelő külön szerződés alapján maga is folytat adatfeldolgozói tevékenységet.
– A Golden Brothers Zrt. („Vállalkozás”) kötelezettséget vállal arra, hogy (i) az általa
adatfeldolgozóként ellátott adatkezelési tevékenység az adatvédelmi rendeletben és a hatályos
magyar szabályozásban meghatározott követelményrendszernek megfelel; (ii) az érintettek
jogainak védelmét biztosítja; (iii) megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
az adatvédelem tényleges megvalósulása érdekében.
– A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli,
hogy annak valamely utasítása sérti a rendeletet vagy a tagállami vagy az uniós adatvédelmi
rendelkezéseket.
– A Vállalkozás az adatkezelő utasítására, az adatvédelmi szabályokkal és alapelvekkel
összhangban dolgozza fel az adatokat, és köteles figyelemmel lenni az adatkezelőnek az
adatfeldolgozó által ismert szerződéses kötelezettségeire.
– A Vállalkozás az adatkezelő által részére átadott adatokat nem módosíthatja, törölheti,
másolhatja, kapcsolhatja össze más adatbázisokkal. Az adatokat nem használhatja a jelen
Szerződéstől eltérő célra, sem saját célra, nem közölheti harmadik személyekkel, kivéve olyan
mértékben, amennyiben az adatkezelő azt számára kifejezetten előírja és az adatfeldolgozás
céljából szükséges.
– A Vállalkozás nem jogosult az adatkezelő képviseletére, vagy az adatkezelő nevében
jognyilatkozat tételére, kivéve akkor, ha erre az adatkezelővel kötött megállapodás, vagy más
okirat kifejezetten felhatalmazza.
– A Vállalkozás rögzíti, hogy az adatkezelő kizárólagosan jogosult az adatfeldolgozó
rendelkezésére bocsátott adatok feldolgozási célját és módját meghatározni.
– A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó köteles az adatok biztonságáról gondoskodni, köteles
mindazon technikai és szervezési intézkedések megtételére, amelyek szükségesek az
adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához. Ennek megfelelően intézkedéseket köteles tenni
az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen, az adatok jogosulatlan megváltoztatása,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése ellen. Köteles továbbá
megfelelő intézkedéseket foganatosítani a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a
technikai változásokból eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.
Oldal: 24 / 28
– A Vállalkozás jelen szabályzat adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseinek betartására
adatfeldolgozásra irányuló tevékenysége során maradéktalan kötelezettséget vállal, az ott
rögzítettek az adatfeldolgozási tevékenységére is irányadók.
– A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kizárólag azon alkalmazottak részére biztosít hozzáférést
az adatokhoz, akiknek az adatfeldolgozási tevékenység ellátása érdekében arra szükségük van,
továbbá tájékoztatással látja el a hozzáféréssel rendelkezőket a biztonsági követelményeknek
való megfelelési és titoktartási kötelezettségről.
– A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik az
adatkezelővel annak érdekében, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeit
betartani tudja. Az együttműködés különösen az alábbi területekre terjed ki: az érintettek
hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez fűződő jogainak teljesítésével kapcsolatos
megkeresések jogszabályi határidőn belüli teljesítése.
– A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az általa feldolgozott adatok
adatkezelő utasításainak megfelelő módosítására, kiegészítésére, kijavítására, zárolására illetve
törlésére.
– A Vállalkozás köteles az adatkezelőt haladéktalanul értesíteni minden, az adatok biztonságát
érintő, eseményről, vagy kockázatról, az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket megtenni és teljes
körűen együttműködni adatkezelővel.
– A Vállalkozás kötelezi magát arra, hogy az adatkezelő és annak megbízottai részére az
adatfeldolgozással kapcsolatos rendszerei, nyilvántartásai, adatai, információi és eljárásai
körében lefolytatott ellenőrzés, vizsgálat során az adatkezelővel teljes körűen együttműködik,
Ennek keretében biztosítja az ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy az
adatfeldolgozással kapcsolatos nyilvántartásokhoz, az azokban tárolt adatállományokhoz, az
adatfeldolgozás során alkalmazott eljárásokhoz teljes körűen hozzáférjen.
– A Vállalkozás által végzett adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: marketing szolgáltatás
és tanácsadás, reklámügynöki tevékenység.
XIII. Az adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések
1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei
– Az Adatkezelő személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel
összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.
– Az Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra,
hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok
érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
– Az Adatkezelő által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések különösen a
következőkre irányulnak:
a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;
b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló
képességének fennállása;
Oldal: 25 / 28
c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás
alkalmazása,
– A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférésből erednek.
– Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
– Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja
nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, egyéb az Adatkezelő
érdekkörében eljáró személyek, valamint adatfeldolgozók ismerhessék meg, akiknek erre
munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
– Az Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más
adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy – összhangban a fenti rendelkezésekkel – az
elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező
munkavállalók ismerhetik meg.
– Az Adatkezelő vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem
továbbítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket
megteszik.
– Az Adatkezelő azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt
személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az
adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek.
– Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési
megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja,
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme
– Az Adatkezelő az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság
megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:
a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó
védelemmel, (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)
b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről,
beleértve az elemi károk elleni védelmet,
c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind
a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
Oldal: 26 / 28
d. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához
szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok
elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.
3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme
– Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
– Az Adatkezelő vezetője, munkavállalói, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek
az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat,
függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
XIV. Adatvédelmi incidens (personal data breach) esetén alkalmazandó eljárás
– Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.
– Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop,
mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az Adatkezelő által
titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,
ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné
teszi az Adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen
elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.
– Az adatvédelmi incidens észlelése esetén az Adatkezelő képviselője haladéktalanul
vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek
megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni.
– Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes
felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem
történik meg 72 órán belül (holott arra szükség van), mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.
– Amennyiben az adatfeldolgozó észleli az adatvédelmi incidenst, az arról való
tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti azt az Adatkezelőnek.
– A 4. francia bekezdésben említett bejelentésben legalább:
a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit
és hozzávetőleges számát;
b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
Oldal: 27 / 28
d. ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
– Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
– Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E
nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében
foglalt követelményeknek való megfelelést.
XV. Egyéb rendelkezések
– Az Adatkezelő ügyvezetője köteles az Adatkezelő valamennyi munkavállalója részére
ismertetni jelen szabályzat rendelkezéseit.
– Az Adatkezelő ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy az Adatkezelő valamennyi
munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség
végrehajtása céljából az Adatkezelő ügyvezetője előírja az Adatkezelő munkavállalóival kötött
munkaszerződések olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását
deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében.
– Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása az Adatkezelő ügyvezetőjének
feladatkörébe tartozik.
XVI. Kérelem, panasz, jogorvoslat
Amennyiben bármely érintettnek az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos
kérdése, észrevétele merül fel, úgy kérdését/kérelmét/észrevételét az Adatkezelő jelen
Szabályzatban jelölt elérhetőségeinek bármelyikén megteheti. A megkeresést követően annak
tárgyától függően az Adatkezelő a jelen Szabályzat rendelkezései szerint jár el.
Panasszal, illetőleg jogorvoslattal az alábbi szervekhez fordulhat az érintett:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
ail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy
jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Oldal: 28 / 28
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül
jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles
bizonyítani. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszék
illetékességét az általános illetékességi szabály mellett az érintett lakóhelye vagy szokásos
tartózkodási helye is megalapozza.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az
érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat illetőleg kártérítést követelhet.
XVII. Mellékletek
1. számú melléklet: „Az Adatkezelő által működtetett weboldalakkal kapcsolatos adatkezelési
tájékoztató”
2. számú melléklet: „Az Adatkezelő gazdasági tevékenységével kapcsolatos adatkezelési
tájékoztató”
3. számú melléklet: „Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő
adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató”
4. számú melléklet: „Adatfeldolgozók nyilvántartása”
Budapest, 2020. április 01.